AKTUÁLNÍ PROJEKTY

ČSOK aktuálně spolupracuje na projektech: Zahraničí: • Zdravotnictví Dodávky moderních technologií a zdravotního materiálu, vzdělávání lékařů, zdravotní turistika. • revitalizace inženýrských sítí Zabýváme se státem financovanými projekty na výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, ČOV, atd.) s využitím moderních technologií. • energetika Rekonstrukce, rozšíření a nová výstavba energetických zařízení Rekonstrukce, modernizace a výstavba energetických sítí Výroba energie z alternativních zdrojů Spolupráce v oblasti těžby a transportu nafty a plynu Systém celostátních technických auditů energetického průmyslu státu Realizace dodávek nových technologií vedoucích k ekonomizaci a úsporám v energetickém průmyslu Vzdělávání a školení • zemědělství Rozvoj a modernizace sféry zemědělského a potravinářského průmyslu od výroby přes zpracování až po balení potravin (dodávky technologií….) • likvidace komunálního odpadu Třídičky odpadu, spalovny, skládky, systémy odpadového hospodářství Česká republika: • Energetika, strojírenství Příprava projektů na výrobu elektrické energie Dodávky technologií a výrobních celků Návrh řešení energetických úspor Export technologických zařízení do zahraničí
V návaznosti na komplikovaný vývoj mezinárodních vztahů v posledním období a s tím spojené složitější udržení stávajících  obchodních vztahů nebo navázání vztahů nových  na důležitém teritoriu obchodních trhů Ruské federace přichází naše obchodní komora jako dlouhodobý specialista na východní trhy s mimořádnou nabídkou na podporu exportu českých firem přiblížit českým podnikatelům tento atraktivní a perspektivní trh. S naší podporou můžete být  v každodenním přímém kontaktu prostřednictvím společné stálé kanceláře v Moskvě, ze které se dá operativně řešit veškeré otázky a obchodní případy. Naše obchodní komora jako specialista na trhy bývalého Sovětského svazu nabízí možnost stálé prezentace prostřednictvím  zastoupení, které ČSOK zabezpečuje svými pracovníky ve společné  kanceláři v České domě v centru Moskvy. Využití této nabídky představuje okamžitou řadu výhod a konkrétních možností zaměřených na posílení obchodních aktivit a to nejen na trhu Ruské federace. V Moskvě se nachází i řada centrálních instutucí, které působí ve všech zemích Sdružení nezávislých států (bývalý SSSR).  Jedná se například o Centrum ekonomického rozvoje Sdružení nezávislých států www.bc-cis.ru, Euroasijská výkonná rada www.evrazes-bc.ru, Svazový stát Ruská federace – Bělorusko nebo AKKOR, všeruská asociace zemědělců a farmářů. Se všemi uvedenými institucemi i s řadou dalších ČSOK  těsně spolupracuje . Prostřednictvím společné kanceláře tak je možné využívat zejména následujících služeb: Adresa Vaší společnosti na prestižní adrese v Moskvě Recepční službu a asistenční službu ( přebírání pošty,tel.vzkazů atd..) Využití prostorů pro jednání v Českém domě s Vašimi obchodními partnery Stálá...

18. 4. 2020

PROTI EXTREMISMU

V rámci realizace projektu byl vytvořen vzdělávací program s názvem „Proti extremismu“, který se skládá z modulů Vstupní informace o extremismu, Legislativní otázky spojené s extremismem, Jak předcházet extrémistickým projevům a posledním modulem je modul Kontakty na které se lze obracet, zkušenosti odborníků v boji s extremismem.   V průběhu realizace projektu byl nejprve vytvořen vzdělávací program a následně byly vytvořeny vzdělávacím materiály k jednotlivým modulům tohoto programu.  Vybraní zástupci cílové skupiny postupně pilotně ověřovali  celý vzdělávací program a uvedené vzdělávací materiály. První pilotní ověření proběhlo v dubnu tohoto roku jako dvoudenní blok, který byl věnován modulům Legislativní otázky spojené s extremismem,  toto proběhlo dne 24. 4. 2013 a následně byl dne 25. 4. 2013 ověřen modul Vstupní informace o extremismu. Účastníci posuzovali možnosti využití v praxi, ucelenost informací a jejich využití, náročnost a způsob výuky jednotlivých modulů. V dotaznících vyjádřili v 90 % spokojenost jak s průběhem výuky a kvalitou lektora tak s obsahem a možnosti využití získaných informací v reálném prostředí. Ověření probíhalo prezenční a distanční formou s využitím e-learningu. Podpůrné materiály k školení jsou k dispozici zde.                 Druhé pilotní ověření proběhlo v měsíci říjnu tohoto roku, cílová skupina 15 osob se zúčastnila intenzivního dvoudenního pilotního ověření, jehož cílem bylo ověření modulů  „Jak předcházet extremistickým projevům“ a modulu „Kontakty na které se lze obracet“. Zároveň byl pilotně ověřen výukový film, zaměřený na řešení konkrétních situací a ukázek z uvedené problematiky. Ověření proběhlo stejně...

Program péče o novodobé veterány s pracovním názvem „VLASTENECTVÍ VE ŠTÍTU“


Mezinárodní akademie diplomacie a obchodu zřízená dekretem prezidenta České Středasijské smíšené obchodní komory využívá   plán  obchodní a ekonomické strategie prezidenta Ruské federace k navázání spolupráce mezi ruskými a středoevropskými partnery v oblasti podnikání, ale i  realizaci programu akademické mobility pedagogů  a studentů vysokoškolských vzdělávacích institucí. Mezinárodní akademie diplomacie a obchodu prostřednictvím svého zřizovatele České Středoasijské smíšené obchodní komory je partnerem  Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Západačeské univerzity, Jihočeské univerzity, Univerzity obrany Brno a dalších českých vysokých škol. Hlavní cíle Akademie jsou: podporovat využívání vědy a její úspěchy pro realizaci mezinárodních projektů; koordinace a společné úsilí vědců z Ruska a České republiky ve výzkumu; podpora spolupráce mezi Ruskem a Českou republikou v oblasti vědy, vzdělávání, obchodu, technologie a kultury; školení podnikatelů  v mezinárodních standardech; školení pedagogů v  inovativních vyučovacích metodách. K dosažení těchto cílů Akademie vykonává následující činnosti: základní a aplikovaný výzkum; rekvalifikace profesních subjektů a agentur; publikační činnost   a to jak na domácím, tak zahraničním  trhu, vzdělávací a další literatura, která podporuje vzdělání. Pro realizaci  publikační činnosti  bylo založeno nakladatelství "Mezinárodní akademie obchodu a diplomacie" – jedná se o oficiální nakladatelství, registrované u Ministerstva kultury České republiky účast na mezinárodních vědeckých konferencích a programech, výměny odborníků; vědecké konference, sympozia, vydávání časopisů, výcvikové pomůcky,...

CBS je specializovaná odborná agentura, která je zaměřena na bezpečnostní projekty, studie a vzdělávání.


ČSOK působí úspěšně na východních trzích prostřednictvím svých teritoriálních kanceláří. ČSOK  podporuje projekty v oblasti státem financovaných projektů jako jsou  výstavba, rekonstrukce, modernizace energetických zdrojů, rekonstrukce a výstavba energetických sítí, projekty větrných a fotovoltaických elektráren,  spolupráce v oblasti těžby a transportu nafty a plynu, dodávky nových technologií vedoucích k úsporám v energetickém průmyslu. Od počátku se ČSOK se svými členy  zaměřila na projekty v oblasti státem financovaných projektů v oborech: 1/Energetika a petrochemie V oblasti energetiky a petrochemie pracuje při CSOK pracovní skupina firem pod názvem  “Energy Technology Cluster–EAST”, která tvoří moderní strojírenskou základnu nabízející komplexní služby které zahrnují: • předprojektovou přípravu • projekčních činnost • inženýrskou činnost • konstrukčních práce • dodávky komponentů (čerpadla, pumpy,armatury, tlakové nádoby….) • dodávky a montáže technologických celků • uvedení celého díla do provozu Jedná se o služby a dodávky při výstavbě, rekonstrukci, modernizaci a rozšíření energetických zdrojů, rekonstrukci a výstavbě energetických sítí, projektech větrných a fotovoltaických elektráren,  spolupráci v oblasti těžby a transportu nafty a plynu, dodávky nových technologií vedoucích k ekonomizaci a úsporám v energetickém průmyslu, vzdělávání a školení, .. atd. 2/ ČOV,vodovody a kanalizace V oblasti vodohospodářských staveb jsou využívány nejmodernější metody a technologie nbízíme: • projekční služby,  návrhy řešení všech problémů týkající se vodního hospodářství (vodovody, kanalizace, ČOV, úpravny vod, čerpací stanice, vodojemy…)...

6. 7. 2012

EXPOCENTRUM

EXPOCENTRUM je servisní technicko-realizační složkou ČSOK- obchodní komory.

1