Služby

URČENO PRO ČESKÉ SUBJEKTY

ČSOK poskytuje  svým členům a partnerům zázemí bohatých kontaktů a obchodních vazeb v cílových teritoriích jejich obchodních zájmů. Jejím úkolem je zkrácení cesty českých firem k investorům a konečným odběratelům, „otevrání těch správných dveří“ a příprava předkontraktačních jednání  s „disision makery“ a budování stabilní, dlouhodobé a aktivní obchodní regionální politiky, která umožní českým firmám podílet se na zakázkách a projektech dynamicky se rozvíjejících regionů světa. K tomu komora za bezmála 15 let své úspěšné činnosti vybudovala za značných nákladů hustou profesionální síť teritoriálních zahraničních kanceláří a skupinu odborných agentur s jejichž pomocí a prostřednictvím výše uvedené úkoly zabezpečuje. Komora vytváří a garantuje dlouhodobé vztahy a podporu v složitých zahraničních teritoriích na úrovni vládních, oblastních a municipálních struktur, kde stabilně působí.Tato činnost vyžaduje dlouhodobou přípravu a hlubokou znalost teritoria, ale i mechanismu zahraničního trhu obecně. K tomu je třeba vytvářet dlouhodobé kontakty a aktivity , které se budují mnoho let.
Zabezpečovat každodenně výše uvedenou činnost vyžaduje nejen technickou náročnost na celý komorový systém, ale také se jedná o značnou ekonomickou náročnost udržení chodu takto kvalitního instrumentu jakým komora je. ČSOK není obchodní organizací, která by přímo realizovala obchodní případy. Nic nenakupuje a ani neprodává. Samotný obchod, obchodní jednání, zpracování nabídek, uzavření a  plnění smlouvy je zcela v režii klienta komory.Předpokladem pro produktivní spolupráci s ČSOK je tedy na straně členů a partnerů  připravenost k prezentaci své firmy, jejích dodavatelských referencí a schopností a to v jazyku daného regionu, aktivní přístup k tvorbě nabídky a samostatné vedení následných přímých obchodních jednání s investory na svoje vlastní náklady.

krátká ekonomicko-obchodní úvaha:
Pokud by klient sám svými silami a na své náklady začal působit jen v jednom teritoriu vyžadovalo by to minimálně následující náklady a opatření :
-     vyhledat vhodného delegáta, který teritoriu rozumí, zvládá jazyk a především je schopný obchodně diplomatický odborník
-     zajistit ubytování pro delegáta
-     zajistit vhodné reprezentativní kanceláře včetně vybavení
-     zajistit dopravní prostředek pro delegáta
Jen provozní náklady spojené s působením delegáta činí minimálně 3-5 milionů Kč/ročně.
Od zahájení činnosti delegáta je možné reálně očekávat první výsledky do 18 – 24 měsíců a to pouze v tom případě, že se delegátovi podaří takřka okamžitě vytvořit osobní vazby a kontakty na rozhodující figury politického a podnikatelského života v teritorium jeho působnosti. Z praxe je možné říci, že budování funkčních a smysluplných kontaktů trvá roky. V zemích SNS a Střední Asie vzhledem k místní mentalitě se to nemusí podařit nikdy.Z výše uvedené zkrácené informace vyplývá, že náklady před prvním kontraktem pokud se vůbec uzavře dosáhnou reálné výše okolo 5 – 10 milionů Kč.Pokud by klient chtěl operovat na území , na kterém dnes operuje ČSOK tzn. v minimálně v 8 zemích najednou ,tak by náklady dosáhly cca. 40  - 80 milionů ročně. Zní to možná jako sci-fi, ale to je realita dne. V dřívějších dobách tento servis zabezpečoval stát prostřednictvím PZO. 
Výše uvedenou odbornou činnost není možné nijak srovnávat s využíváním zprostředkovatelů. Jedná se o naprosto rozdílný systém spolupráce, kde dodavatel je v pozici podřízeného subjektu nacházející se ve vleku událostí a mnohdy neseriózních požadavků zprostředkovatele, který logicky chrání pouze svůj osobní zájem bez zodpovědnosti vůči svému klientovi. Ale to je zcela jiná kapitola.
Z dlouhodobé praxe komory plyne jednoznačná a logická podmínka finanční spoluúčasti klienta na spolupráci a programu vstupu na zahraniční trhy a získávání zakázek. Tato podmínka je závazná a neměnná. Je ji možné rozložit v ohraničeném čase a eventuálně také plnit po osobní zkušenosti s naší činností v rámci obchodních pracovních cest, které ČSOK pro Vás připraví. Finanční spoluúčast klienta pokrývá pouze zlomek skutečných nákladů spojených se zabezpečením komplexního servisu, který je klientovi poskytován (porovnání nákladů-viz výše).
Ačkoliv úkolem a službou ČSOK pro svoje členy a partnery je primárně úvodní obchodní fáze, fáze nalezení obchodní příležitosti, přednabídková a startovací, je výsostným zájmem ČSOK také následná úspěšnost jejích členů v projektech, hladký průběh přípravné a kontraktační fáze a nalezení správného finančního schématu pro daný projekt.
ČSOK proto nově poskytuje svým partnerům k daným projektům účast na projektovém managementu a přípravě financování. Projektový tým ČSOK je veden zkušenými profesionály v oblasti bankovnictví a dodávek investičních celků s bohatými zkušenostmi v oboru. Řízení projektu je předmětem separátní dohody mezi ČSOK a partnerem, může být týmem ČSOK buď kompletně zastřešováno, nebo probíhat na bázi supervize či rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé oblasti projektu.
Minimální podmínkou ČSOK v zájmu zachování jejího dobrého jména a nadstandardní obchodní pozice v jejích obchodních teritoriích je supervize přípravy a průběhu projektu v podobě kontrolních dnů u partnera/dodavatele. Pouze aktivní a úspěšnou přípravou realizací projektů si lze udržet také dobré jméno u našich zahraničních partnerů !
K neúspěchům dle našich zkušeností totiž často vede:
-     nekonkurenceschopná nabídka našeho klienta
-     nekvalifikovaná nabídka neodpovídající technickým požadavkům a potřebám zákazníka
-     nízká technická úroveň dodavatele
-     špatná ekonomická situace klienta a tím nemožnost získat exportní financování dodávky, jeho neschopnost profinacovat, předprojektové,    projektové a dodavatelské činnosti
-     neexistence odpovídajících certifikací,standardů a příslušných povolení
-     personální změny ve vedení, změna strategie společnosti v průběhu spolupráce
-     prodej společnosti
Komora se tak může nechtěně dostávat do role rukojmí, který je zcela závislý ne nekonečném počtu faktorů, ovlivňujících úspěšné uzavření obchodního případu. Těmto eventualitám se společně s našimi klienty snažíme důslednou kontrolou a pomocí při přípravě a realizaci často velmi pracně a nákladně získaných projektů zabránit a předejít.
Dnes je zkrátka na každém vlastníkovi a manažerovi firmy, která hodlá obchodně operovat mimo ČR, aby zvážil své zájmy a možnosti a rozhodl se, jak bude postupovat.
Jistě není problém při rozhodnutí o vstupu na zahraniční trh tento krok řešit nezávisle na odborných subjektech a prostě tak zkusit svoje štěstí.
Letenku si může každý objednat z „ tepla domova nebo kanceláře“ například na webu LETUŠKA, ubytování na webu BOOKING.COM, víza pokud jsou potřeba zajistí na příslušném konzulátu konkrétní země, kam chce cestovat, vstupní teritoriální informace dnes je možné získat na internetu nebo u agentur typu Czech Trade atd. Ano, start touto formou může vést k úspěšnému výsledku,ale věřte ,že pravděpodobnost je velmi, velmi malá !
Je zde ovšem možnost investovat daleko menší prostředky s několikanásobně větší pravděpodobností úspěchu, kterou navíc mohu ještě zvýšit svou vlastní aktivitou a ušetřit tak čas a peníze!

Spolupráce s Českou - Středoasijskou smíšenou obchodní komorou tuto možnost nabízí!

 
Těším se na spolupráci
Jiří Nestával
prezident komory 
 
„Co nabízíme“?

-obchodní příležitosti, předávání a poskytování bezpečných a  prověřených obchodních kontaktů, poskytujeme partnerům ekonomickou, právní a politickou podporu

 -propojování klientů do účelových pracovních skupin, které jsou schopné plnit předmět smlouvy a zároveň rozložit náklady i ekonomická rizika

-zajištění bezpečnosti klientů v daném teritoriu i v rámci obchodní spolupráce s konkrétním investorem/obchodním partnerem

-plošnou vysoce odbornou podporu při vstupu na zahraniční obchodní trhy, se zaměřením na země bývalého Sovětského svazu/SNS a střední Asie

- síť delegátů – teritoriálních ředitelů komorových kanceláří. Jedna se o úspěšné top podnikatele, bývalé ministry a premiéry, velvyslance ,  gubernátory a řadu dalších VIP

- umožňujeme českým podnikatelským subjektům hladce, bezpečně a ekonomicky výhodně okamžitě působit na atraktivních dynamicky se rozvíjejících zahraničních trzích

Služby ČSOK

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH KONTAKTŮ A PŘÍPRAVA OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ


 • obchodní a podnikatelské mise
 • stálé obchodní zastoupení prostřednictvím teritoriálních kanceláří ČSOK

 1. zahraniční obchodní zástupci
 2. zahraniīní poptávky po kooperacích
 3. vyhledávání adres: obchodníků, dealerů, potencionílních kupujících
 4. individuální vyhledávání a ověření vhodných obchodních kontaktů
 5. ověření zájmu o nabízený produkt
 6. ověření bonity zahraniční firmy
 7. organizace úvodních obchodních jednání v zahraničí
 8. zprostředkování tlumočnických a právních služeb

PROPAGACE, VELERHY A VÝSTAVY

 1. firemní prezentace české firmy na internetu CSOK v kategorii:produkt, celková nabídka, volné kapacity, kalendář akcí
 2. prezentace českých firem v zahraničí
 3. katalogové a vzorkové prezentace, mise
 4. průzkum veletrhu/výstavy

EXPORTNÍ PORADENSTVÍ

 1. odborné poradenství k otázkám techniky zahraničního obchodu
 2. zpracování exportních marketingových plánů
 3. poradenství k projektům a tendrům
 4. ověření bonity zahraniční firmy
 5. technické překážky vstupu na trh

EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 1. informace o plánovaných akcích exportního vzdělávání
 2. semináře k možnostem a podmínkám exportu do vybraných zemí
 3. semináře k aktuálním otázkám exportu
 4. cyklus seminářů k technice provádění zahraničního obchodu a realizaci vývozu

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STÁTECH SVĚTA

 1. základní informace o ekonomickém a obchodním prostředí
 2. technické překážky vstupu na trh
 3. podmínky dovozních režimů agrárních a potravinářských produktů/dovozní překážky, fytosanitární a veterinární certifikáty
 4. obstarání místní legislativy
 5. informace o založení společnosti

ZAHRANIČNÍ POPTÁVKY - pro členy komory

 1. zahraniční poptávky
 2. zahraniční poptávky po kooperacích
 3. zahraniční obchodní zástupci
 4. zahraniční poptávky: a) ze zahraničních kanceláří
  b) z ambasád a konzulátů
  - poptávky po kooperacích
  - prezentace nabídky české firmy poptávajícímu zákazníkovi

PUBLIKACE A MANUÁLY

 1. elektronické verze publikací a manuálů
 2. obchodní příležitosti
 3. příručky pro exportéry
 4. marketingové informace o zahraničních trzích

SLUŽBY PRO FIRMY

 1. poptávky po českém zboží
 2. obchodní zastoupení pro české podniky
 3. vyhledávání dodavatelů
 4. vyhledávání kooperačních partnerů
 5. zprostředkování oborových informací a adresářů
 6. vyhledávání dodavatelů
 7. dotace,granty

URČENO PRO ZAHRANIČNÍ SUBJEKTY

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH KONTAKTŮ A PŘÍPRAVA OBCHODNÍCH JEDNÁNÍ

 1. zahraniční obchodní zástupci
 2. databáze zahraničních internetových firem
 3. zahraniční poptávky po kooperacích
 4. vyhledávání adres: velkoobchodníků,dealerů, potencionálních kupujících v nejnovějších zahraničních adresářích
 5. individuální vyhledávání a ověření vhodných obchodních kontaktů
 6. ověření zájmu o nabízený produkt
 7. ověření bonity zahraniční firmy

SLUŽBY PRO FIRMY

 1. obchodní zastoupení
 2. vyhledávání dodavatelů
 3. vyhledávání kooperačních partnerů
 4. zajištění a realizace misí a služebních cest
 5. organizace úvodních obchodních jednání
 6. obstarání legislativy
 7. informace o založení společnosti
 8. technické překážky vstupu na trh
 9. základní informace o ekonomickém, obchodním a právním prostředí

 

  »  Služby
Mapa stránek Napište nám RSS Kde nás najdete

© 2019 ČSOK  |  Redakční systém i-servis.cz